PŘIHLÁSIT

Stavební firma Archeus CB s.r.o. - rodinné domy na klíč, hrubé stavby, stavební práce, projekty

Projekční činnost

Projekční činnost

Naši klienti si mohou vybrat jeden z našich typových domů, nebo si od nás dle své specifikace a finančních možností nechat navrhnout atypický dům přesně podle svých představ. Vznik nového rodinného domu "na míru" je v představební části časově mírně náročnější, ale odměnou je pak maximální přizpůsobení domu jeho uživatelům a citlivější zasazení do okolí. Typový dům je naopak vhodný pro klienty, kteří nemají tak ucelenou představu o svém bydlení. Typové projekty jsou navrženy tak, aby svou koncepcí a vnitřním uspořádáním vyhovovali co nejširšímu spektru klientů. Další možností je vyjít z některého z typových domů a upravit ho dle svých požadavků. Je dobré mít na paměti, že dobrý dům by měl dobře sloužit svým obyvatelům nejenom při jeho pořízení, ale i za 20 let, kdy může dojít ke změnám ve způsobu využití některých prostor.

Poradenská činnost

Profesionální poradenství

Našim klientům poskytujeme poradenství při výběru pozemku či typu rodinného domu pro daný pozemek. Už při výběru stavebního pozemku je dobré mít předběžnou představu o velikosti a tvaru budoucího domu. Před definitivní koupí pozemku je nutno zvážit orientaci domu podle světových stran, příjezdu na pozemek, odstupů od sousedních objektů a napojení na inženýrské sítě. Také je nutno prověřit, zda je pozemek územním a regulačním plánem určen k plánovanému druhu zástavby a zda není na pozemek vázáno nějaké právní zatížení (věcné břemeno) nebo zda se pozemek nenachází v nějakém ochranném pásmu (lesa, el. vedení, biokoridor). Je dobré mít na zřeteli, že v případě větší svažitosti pozemku musí klient počítat s navýšením ceny zemních prací a zakládání stavby. Po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí jsme na přání klienta schopni zajistit všechny představební práce - zaměření pozemku, směrové a výškové osazení rodinného domu na pozemku, zpracování projektové dokumentace (v kooperaci s klientem), pomoc při vyřízení hypotéky, měření radonového indexu pozemku ke stavebnímu řízení a vedení všech jednání nutných k vydání stavebního povolení či souhlasu s provedením ohlášené stavby. V ceně těchto prací je i měření radonové aktivity uvnitř hotové stavby.

Povolení stavby

Vyřídíme stavební povolení

Domy do 150 m² zastavěné plochy s maximálně jedním podzemním podlažím do 3 m hloubky a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím postačuje za splnění všech nutných podmínek pouze ohlásit. Podmínkou je, že stavba musí být umístěna v zastavěném území nebo v území určeném územním plánem pro zástavbu a je s tímto plánem v souladu. Stavba také nesmí vyžadovat nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. Též je nutné informovat o záměru stavby majitele sousedních pozemků, kteří, nemají-li proti stavbě námitek, podepíší souhnasné prohlášení. Pokud některá z těchto podmínek není splněna, je nutno absolvovat stavební řízení. Podání musí být uskutečněno na vyhláškou stanoveném formuláři a přikládá se k němu zpravidla souhrnné vyjádření příslušného odboru životního prostředí, již zmíněný souhlas majitelů sousedních pozemků (byl-li jimi udělen), souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, vyjádření příslušného orgánu územního plánování, vyjádření správců sítí a souhlasy s připojením domu k nim, popř. další doklady (upřesní stavební úřad). Je-li z nějakého důvodu nutno absolvovat územní rozhodnutí (např. pokud stavba vyžaduje nové nároky na dopravní či technickou infrastrukturu, je-li stavba větší než 150 m², pokud pro místo stavby není zpracován regulační plán nebo pokud s ním stavba není v souladu), může být toto nově také nahrazeno svou "zkrácenou" alternativou - územním souhlasem. Podmínkou je, aby ve vyjádření stavbou dotčených orgánů nebyly stanoveny žádné podmínky, za kterých je možno stavbu provést. V opačném případě je nutno žádat o územní rozhodnutí.

© 2006-2024 ARCHEUS CB s.r.o. - Rodinné domy na klíč České Budějovice, Zateplení domů České Budějovice, Napsali o nás, Blog

Created by Zelman